Målerbrønde og vandmålere

Krav til brønde og placering af vandmålere

De elektroniske vandmålere fungerer ved hjælp af radiosignaler, og det er derfor et krav, at vandbrønde med målere ikke overdækkes med andet end det låg som brøndene er etableret med. Brøndene må derfor heller ikke overdækkes med jord eller lignende. Der må fra kanten af brønden og til vandmåleren maksimalt være 30-40 centimeter. Ændres placering af vandmåleren, skal måleren føres til skel i en målerbrønd. Der skal både før og efter vandmåleren være en hane eller ventil, således at der kan lukkes for vandet på begge sider. Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og tilse vandmålerne. Brønde skal altid være frit tilgængelige og synlige for vandværket.

Sker der skade på vandmåler, brønd eller låg, vil omkostningerne til reparation eller udskiftning blive faktureret til andelshaveren. Er låget defekt, skal det udskiftes for andelshavers egen regning. Nye låg (også kørefaste låg) kan købes ved vandværket. Bemærk at ved defekt låg er isoleringsevnen væk, og vandmåleren kan frostsprænge.

Det er andelshavers ansvar at brøndene overholder ovenstående krav.

Vær opmærksom på at opsætning af møbler eller andet indbo omkring indendørs vandmåler ikke er hensigtsmæssigt, da dette kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er andelshavers ansvar at sørge for, at installationerne omkring indendørs vandmålere kan tåle en eventuel udskiftning af vandmåler.

Frostsprængninger

Vi opfordrer andelshavere, specielt i sommerhusområdet, til at sørge for, at måleren sidder frostfrit. Konstateres det, at måleren ikke sidder frostfrit, vil vandværket foranledige nedsætning af udendørs målerbrønd for andelsha-vers regning. Ved frostsikring skal begge haner på hver side af vandmåleren lukkes. Såfremt det konstateres, at der ikke er lukket for vandet og der sker frostsprængning, vil andelshaveren blive faktureret for omkostninger i forbin-delse med at lokalisere bruddet. Luk derfor begge haner i brønden i efterår- og vintermånederne – ved højt grundvand lægges en sten på låget.