Analyser

 

Det er hovedsageligt stoffer som findes naturligt i grundvandet som i større eller mindre grad fjernes/filtreres på vandværket. Vandet analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet. Vandværket gennemfører løbende:

  • Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos forbruger.
  • Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket.
  • Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne.

Ovenstående analyserne gennemføres i henhold til gældende lovgivning.

Mere info: Sådan læser du en vandanalyse

 

Analyserapporter

  • Rapport 2023 (Indeholder også analyse for PFAS-forbindelser, som ikke kan påvises/måles i vores vand. Der kan desuden ikke måles nogen form for pesticidrester i vores vand.)
  • Rapport 2022
  • Rapport 2021

 

National boringsdatabase (Jupiter) 

Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig.

Databasen indeholder aktuelle og tidligere analyser for alle vandværker.

Link til Jupiter (generelt)

Link til Jupiter, Dyngby Strands Vandværk