Vandkvalitet

 

Det er hovedsageligt stoffer som findes naturligt i grundvandet som i større eller mindre grad fjernes/filtreres på vandværket. Vandet analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos forbruger.

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket.

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne.

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser. 

Ovenstående analyserne gennemføres i henhold til gældende lovgivning.

Mere info: Sådan læser du en vandanalyse

National boringsdatabase (Jupiter) 

Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig.

Databasen indeholder aktuelle og tidligere analyser for alle vandværker.

Link til Jupiter

Analyserapporter
Rapport 2022 (indeholder også analyse for PFAS, PFOA, PFOS, PFNA, som ikke kan påvises/måles i vores vand)
Rapport 2021
Rapport 2020
Rapport 2019
Rapport 2018