Amstrup Ege Vandværk forsyner 51 landbrug/helårsboliger og 110 sommerhuse med rent drikkevand 

Beskrivelse af vandværket

Vandværket er opført i 1967. Rentvandsbeholder og trykfiltre er renoveret i 2003.

Råvandet iltes ved luftindblæsning med kompressor og efterfølgende filtrering i et lukket forfilter efterfulgt af et lukket efterfilter. Vandet ledes efterfølgende til en rentvandsbeholder og udpumpes til forbrugere med 2 hydroforer. Rentvandsbeholder er beliggende under vandværksbygning. Seneste inspektion og oprensning er sket i 2013.

Filtre skylles 2 gange om ugen. Skyllevand afledes til Amstrup Ege Sommerhusområdes renseanlæg og derefter til havet.

Bygninger og tekniske installationer er fundet i god vedligeholdelsestilstand ved tilsynet. Der er renholdt og ryddeligt og vandværksbygningen er aflåst.

Kapaciteten er opgjort ved beregning af evnefaktoren for døgn og time. Evnefaktoren er beregnet til 1,2 m³/døgn og kapaciteten af vandværket vurderes at være tilfredsstillende.

Ledningsnet

Hovedparten af ledningsnettet er etableret i 1967 og består af PVC. Der er ikke foretaget større renoveringer siden. Ledningsplan findes digitalt. Ledningstabet er opgjort til under 1 %. Ledningsnettet vurderes at være i rimelig god stand.

Vandkvalitet

Kvaliteten af råvandet er god i begge boringer. Råvandet i boring 108.74 og 108.141 er af vandtype C. Der er ikke påvist nitrat. Der er observeret et svagt forhøjet indhold af sulfat på 55-65 mg/l og et lavt indhold af fosfor på under 0,1 mg/l. Der er ikke målt miljøfremmede stoffer i råvandet. Ammonium, jern og mangan kræver vandbehandling.

Rentvandskvaliteten er acceptabel. I rentvandet er der påvist indhold af jern og mangan samt nitrit over grænseværdi i 2011, 2012 og 2013 og 2015, ca. en faktor 2.  Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer.

Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden vurderes at være acceptabel. Vandværket har 2 boringer, begge med god råvandskemi og med kapacitet til den nuværende forsyning fra hver enkelt boring.

Boringer er aflåst og forsynet med alarm. Vandværket har én proceslinie og rentvandsbeholder. Kapaciteten af vandværket er god. Vandværket har beredskabsplan og aftaler omkring levering af nødstrømsforsyning. Vandværket har ingen forbindelsesledning til andet vandværk.

I forsyningsområdet findes 1-2 mindre enkeltanlæg og ikke-almene vandværker, som kan tilsluttes til vandværket i planperioden. Øst for vandværket er der vedtaget lokalplan for sommerhusområde med en restrummelighed på 24 sommerhuse. 

 

Kristian Boeriis
Adr.: Alrøvej 81, Amstrup
8300 Odder
Tlf. mobil: 28739358
Mail: gk(a)surfmail.dk